Abdyrahman Jamy

“HEKAÝATLAR” Göriplik hem göripler hakynda Görýäň, adamlara içgin bakaňda,Göriplerem az duşanok jahanda. Göriplik gurçugy kalbyny iýýänadamy tapylmaz sylaýan, söýýän. Göriplik gylygy gülli göz ýaly,Başga keşpde görkezýändir özgäni. Ýaramaz gylygna berip owsaryn,Arasyny açmaz näçe kowsaňam. Oň gözlerne erbet bolup görünýänAdam tüýs bagtly—bezegi dünýäň. Ýalnyň ýok edişi ýaly oduny,Bu gylygam zaýalaýar adamy. Aý nur saçýar depesinden dünýäniňÝöne görip itiň oňa üýrýänin Görýänsiňiz.Hatda ýaryganatamÝigrenýändir Güni—dünýäň zynatyn. Şol ite … Continue reading Abdyrahman Jamy