Kör garga hem hokgar hakynda hekaýat

Haýallady gargaň gözlerniň görşi,Ýagdaýnyň gün-günden egbarlap barşy Ony deňiz kenaryna getirdi,Şor suw içip, zordan günün ötürdi. Bir gün oň ýanyna bir hokgar gelip,Şeý diýdi halyna dözmedik bolup: “Näme, içip ýörsüň zirk ýaly suwdan?Meň içýän suwumdan bir owurt ýuwdan, Ony ömürboýy çykarmaz ýatdan,Taşla şor deňizi, dyn bu azapdan. Meň bolýan ýerimiň suwy ajaýyp,Bar zady seňkiden gowy, ajaýyp.“ „Seniň bu sözlerňe ynanyp, birden,Gidäýsem örkümi üzüp bu ýerden, … Continue reading Kör garga hem hokgar hakynda hekaýat