Ýüzüji hem aýy hakynda hekaýat

Açlygyndan halys surnugan aýy,Başga aw edere bolman ýagdaýy, Ämter-sämter basyp, kenara iýndi,Belli zat: suwda-da aw etmek kyndy. Kümüşsow balyklaň gerşi görünýär,Şapyrdadyp, ýüzüp barşy görünýär. Açlyk ony öz erkine goýmady,Nädip derýa gireninem duýmady. Geriş-geriş tolkun onuň degresi,Ol birden taýdy-da,agyr göwresi Öçli tolkunlaryň goýnuna düşdi,Şeýdip, agyr synag boýnuna düşdi. Näçe urunsa-da, suwy penjeläp,Äkitdi tolkunlar goýnuna dolap… Ol aýy hernäçe mekirem bolsa,Içi durşy bilen pikirem bolsa, Ösgün tüýli … Continue reading Ýüzüji hem aýy hakynda hekaýat