ARYK

«Ozal akan ýerinden akarmyş aryk» diýýär Magtymguly atamyz. Halkymyzyň paýhas gory ýetik. Döwrüň çaňy onuň diňe üstüni örtüp bilýär. Ony asla ýok edip bilenok. Adamyň keýpi daş ýaryp, ham-hyýallaryň ummanynda gulaçlap ýüzýän mahaly käbir zatlara kelle agyrdasy gelmeýär. Käbir hakykatlara göz ýetirmek üçin käbir zatlara aýgyt etmeli. Ukuda ýatan adam üçin iň süýji zat uky bolsa gerek. Emma käbir meselelere hakykatdanam ýüzleý garap bolmaýandygyna düşüneninde … Continue reading ARYK