Sagadat

Rowaýatlarda aýdylmagyna görä, entek şazadaka Buddada güýçli täsir döreden wakalaryň biri onuň şähere gezelenje çykanda garry adama duş gelmegi bolupdyr. Ol şoňa çenli garrylyk diýlen zadyň hemme kişiniň başynda bardygy hakda hiç oýlanmandyr. Ýüz-gözi gasyn baglan, kaddy-kamaty bükür gojanyň haly onuň içki dünýäsini agdar-düňder edip taşlapdyr. Islendik hoşwagtlygyň iru-giç bir gün tamamlanjakdygy baradaky hakykat onuň gaflat ukusyndan oýanmagyna sebäp bolupdyr.  Öňem biri gözýaş döküp şeýle … Continue reading Sagadat