Ýeňişleriň atasy – soltan Alp Arslan

Soltan Alp Arslan Malazgirt ýeňşinden soň tabynlykdan çykyp, özbaşdak hereket edip ugran garahanlylaryň üstüne ýöriş etdi. Alp Arslanyň goşuny Samarkanda ýakyn bolan Zerin (Barzam) galasyny gabawa saldy.   Galanyň häkimi horezmli Ýusup seljuklara güýçli garşylyk görkezdi. Galanyň synmagyny esli wagt yza tesdirdi. Birnäçe günläp dowam eden gabawdan soň galany eýelän Alp Arslan özüne garşylyk görkezendiginiň sebäbini bilmek üçin horezmli Ýusuby huzuryna çagyrdy. Ýusup özüne ýüzlenen soltana … Continue reading Ýeňişleriň atasy – soltan Alp Arslan

Malazgirt söweşi

Juma namazy karargähiň düşelgesinde külli goşun bolup okaldy. Soltanyň baştutanlygynda alymlar «Fatiha» we «Fetih» sürelerini okadylar. Ýeňiş üçin dileg edildi. Soltan Alp Arslan dileginde «Eý, Beýik Allam! Seniň diniňe çyn ýürekden hyzmat etmegi nesip et! Bizi ýeňşe ýetir! Bu ejiz guluňy hem Beýik Yslam dininiň ugrunda şehit eýle!» diýdi. Ol söweşmek üçin däl-de, şehit bolmaga gelen ýalydy. Soňra-da esgerlerine ýüzlendi: – Ýigitlerim! Bu söweşde hökümdar … Continue reading Malazgirt söweşi

Seljuklar Anadola ýaýylýarlar

Alp Arslanyň kalbynda uly maksatlar besleýärdi. Ol Müsüri hem eýeläp, bütin Yslam topraklaryny Seljukly döwletiniň baýdagy astynda jemlemek isleýärdi. Başga bir maksady bolsa, bütin Anadoluny eýeläp, Allanyň beýik adyny deňizleriň aňry kenarlaryna çenli ýaýmak isleýärdi. Türkmen begleri hut şu niýeti esas tutunyp, Anadola yzygiderli ýörişler guraýardylar. Şol wagtlar Wizantiýa imperiýasy öz içinde dörän bulagaýlyklar bilen başagaýdy. Käbir şazadalar imperatora baş göterýärdiler. «Tekfur» diýlip atlandyrylýan imperatoryň … Continue reading Seljuklar Anadola ýaýylýarlar

Soltan Alp Arslanyň eden ýörişleri

Soltan Alp Arslan ýurtda diňe bir ylym-bilimi ösdürmek bilen çäklenmeýär. Ol garyp-gasarlaryň hal-ýagdaýynyň gowulanmagy üçin hem elinden gelenini gaýgyrmaýar. Köşgünde her gün mal soýduryp, garyplara et paýlaýar. Pukara maşgalalara kömek puluny belläp, işsizleri  iş bilen üpjün edýär.  Ine, şeýle ägirt hyzmaty bilen il-halkyň söýgüsini gazanan soltan Alp Arslan şol bir wagtyň özünde goşunyny güýçlendirip, Anadoluny eýelemegiň kül-külüne düşýär.  Anadola eýe bolmak üçin ilki bilen Ani … Continue reading Soltan Alp Arslanyň eden ýörişleri

Soltan Alp Arslan

Alp Arslan günsaýyn kämilleşýärdi. Halypalaryndan alýan söweş tälimlerini ussatlyk bilen özleşdirýän bu ýigdekçe alymlardan döwrüniň bütin ylymlaryny-da öwrenmegi ahmal etmeýärdi. Ýaňy on bäş ýaşan ýigdekçedigine garamazdan, ol serkerdelik edýän goşun topary bilen eýýäm ençeme üstünlik gazanmagy başarypdy. Onuň şol başarnyklary bütin seljuk beglerini, ylaýta-da kakasy Çagry begdir agasy Togrul begi diýseň buýsandyrýardy.  Meşhur Daňdanakan söweşiniň üstünden dört ýyl geçipdi. Seljuklaryň üstüne täze howp abanýardy. Gaznalylar … Continue reading Soltan Alp Arslan

Söweş

Alp Arslan serkerdelik edýän bölüminiň başynda durdy. Ol söweş tilsimlerini öwreden halypasy Saw Tekiniň iň mekir söweş usullarynyň biri bolan, türkileriň gadymy «turan» usulynyň bu söweşde ulanylyp boljakdygy ýa-da däldigi barada oýlanýardy. Onuň çaky çak bolsa, bu söweşde şol tilsimi amala aşyrmak mümkindi. Çaklaňrak toparlara bölünen ýigrimi müň adamlyk seljuk goşuny örän çeýe hereket edýärdi. Olar degdi-gaçdy emelini ulanyp, duşmany ysgyndan gaçyrmaga çalyşýardy. Öňden bellenilişi … Continue reading Söweş

Ýeňşe tarap

Bu söweşden soň seljuklar Horasanda ýurt tutundylar. Çagry beg Merwe, Togrul beg Nişapura, Musa Ýagbu bolsa Sarahsa ýerleşip, täze döräp barýan döwleti dolandyryp başladylar. Bu wakanyň üstünden iki ýyl geçdi. Şol döwrüň içinde Alp Arslan ähli söweş tilsimlerini öwrenip, güýçli, çeýe, edermen ýigit bolup ýetişdi. Horasany ýurt edinen seljuklaryň üstüne başga bir howp abanýardy. Gaznaly döwletiniň soltany Soltan Mesut seljuklaryň üstüne goşun sürmegiň kül-külüne düşipdi. … Continue reading Ýeňşe tarap