Seljuklar Anadola ýaýylýarlar

Alp Arslanyň kalbynda uly maksatlar besleýärdi. Ol Müsüri hem eýeläp, bütin Yslam topraklaryny Seljukly döwletiniň baýdagy astynda jemlemek isleýärdi. Başga bir maksady bolsa, bütin Anadoluny eýeläp, Allanyň beýik adyny deňizleriň aňry kenarlaryna çenli ýaýmak isleýärdi. Türkmen begleri hut şu niýeti esas tutunyp, Anadola yzygiderli ýörişler guraýardylar. Şol wagtlar Wizantiýa imperiýasy öz içinde dörän bulagaýlyklar bilen başagaýdy. Käbir şazadalar imperatora baş göterýärdiler. «Tekfur» diýlip atlandyrylýan imperatoryň … Continue reading Seljuklar Anadola ýaýylýarlar