DOSTLUK

Synpyň gapysy çalaja kakyldy. Işikde Keremiň ejesi peýda boldy: — Bagyşlañ mugallym, Keremi getiripdim, gijirägem galdyk. Mugallymyň “Zyýany ýok, geliň” diýerine mähetdel, Kerem yzda duran geýim asgyja tarap dogumly ädimler bilen ýöredi. Onuň töwerek daşyna buýsançly garanjaklaýan göreçlerindäki şatlygy mugallymam, beýleki çagalaram duýdy. Ejesi görgüli bolsa, entegem günäsini ýuwmaga çalyşýan ýaly aldygyna birzatlar düşündirmäge çalyşýardy: — Şu paltomy geýjek diýip, aýak diräp duransoň, nädeýin, guraýança … Continue reading DOSTLUK