DÜRDÄNELER

“Adamyň akyly köpeldigisaýy iç gysmasy artar”. Dostoýewskiý *** “Bir agajyň öňünden ony söýmän, onuň barlygyndan lezzet alman geçip gidip boljakdygyny akylyma sygdyryp bilemok”. Dostoýewskiý *** “Her bir adam her bir kişiniň öňünde her bir zatdan jogapkärdir”. Dostoýewskiý *** “Adam bir zada ýetjek bolup jan eder. Oňa eýe bolandan soňam ony bir gyra oklap goýberer. Onuň hakyky gymmatyny bolsa, şol zat elinden gidenden soň bilip galar”. … Continue reading DÜRDÄNELER