DÜRDÄNELER

“Adamyň akyly köpeldigisaýy iç gysmasy artar”. Dostoýewskiý *** “Bir agajyň öňünden ony söýmän, onuň barlygyndan lezzet alman geçip gidip boljakdygyny akylyma sygdyryp bilemok”. Dostoýewskiý *** “Her bir adam her bir kişiniň öňünde her bir zatdan jogapkärdir”. Dostoýewskiý *** “Adam bir zada ýetjek bolup jan eder. Oňa eýe bolandan soňam ony bir gyra oklap goýberer. Onuň hakyky gymmatyny bolsa, şol zat elinden gidenden soň bilip galar”. … Continue reading DÜRDÄNELER

DÜRDÄNE SETIRLER…

Başgalar üçin özüňizi ýatdan çykaryň, şonda sizi hem ýatlarlar. *** Birini söýmek diýmek, Ony Ýaradanyň göz öňünde tutuşy ýaly görmek diýmekdir. *** Zerre ýalyjak etmişim bolmasa-da, birtopar hyýallaryň içine çümüp, özümden etmiş tapan ýerlerim kän boldy. *** Her betbagtlygyň ardyndan bize ýene durmuş garaşyp ýatyr. Emma ýaşap bilmezlik diýlen zat adama mahsus bir emelsizlik. Ýogsa, meselem aýdaly, balyklaryň içinde özüni asany barmyka, ýa haýsy serçe … Continue reading DÜRDÄNE SETIRLER…