Çarlak (3)

Dowamy… Jonatan o sese gulak gabartmazlyga çalyşdy. «Gör, nähili ýakymly gije!» diýip, ünsüni başga ýana sowmaga çytraşdy. Aýyň hem san-sajaksyz ýyldyzlaryň şöhlesi suwuň ýüzünde lowurdap, gijäniň içinde dumly-duşa ýeňiljek ýagty saçýardy. Bar zat asuda hem parahatdy.«Düş aşak! Çarlaklar garaňkyda uçanok. Garaňkyda uçjak bolsaň, baýguşuňky ýaly ýiti gözüň, laçynyňky ýaly kelte ganatyň we ýol görkeziji çyzgylaryň bolmaly!».Gijäniň bir wagty ýüz fut belentlikden uçup barýan Jonatan bu … Continue reading Çarlak (3)

Çarlak (2)

Dowamy… Onuň şol öňki çarlak Jonatana öwrülmegine onçakly köp wagt gerek bolmady. Indi ol ýene-de deňizden has ýokarda, giň asmanyň goýnunda ganat ýaýyp başlady; açlygyndan ýaňa garny eljuk diýse-de, onuň ruhy erkanady.Ol her edip-hesip edip, çalt uçmagy öwrenmeli diýip, öz öňünde şert goýdy, şeýde-şeýde, bir hepdäniň dowamynda, çalt uçmak babatda iň ýyldam çarlakdanam has köp tejribe toplady.Jonatan müň fut belentlikde güýjünde baryny edip ganatlaryny galgadyp, … Continue reading Çarlak (2)

Çarlak

Säher çagydy. Gün ýaňy bir gözýetimi gyzardyp, asuda deňziň ýeňiljek tolkunlaryna tylla öwüşgin çaýyp ugrapdy.Kenardan bir mil uzaklykda, hamana, deňzi holtumyna dolamakçy bolýan ýaly, öňe müňzäp barýan balyk tutýan gämi çarlaklara ertirlik wagtynyň bolandygyny buşlaýana meňzeýärdi. Müňlerçe çarlak az-owlak hörek tapmak üçin eýýäm şol gäminiň daşynda hümerdi. Ynha şeýdip ýene bir agyr gün başlanypdy.Kenardan we baýaky gämiden has alysda bir çarlak ― Jonatan Liwiňston uçuş … Continue reading Çarlak

Başarjaňlygyň we dostlugyň syry

Ol ýaşdygyna garamazdan, il arasynda ökde tikinçi hökmünde tanalýardy. Gün-güzeranyny aýlamak üçin ýekeje tikin enjamy bilen kiçijik dükanynda gije-gündiz zähmet çekýärdi. Ýöne bir gije dörän ýangyn dükanyňam, tikin enjamyňam külüni göge sowurdy. Nägehan bolup gelýän bu ýangyn munyň bilen oňmady, müşderileriň getiren gymmat bahaly matalaryny hem otly demine dartdy. Şunlukda, ol kör- köpüksiz, üstesine, birgiden berginiň aşagynda galdy. Şondan soň iş tapmak üçin synanşyklarynyň hemmesi … Continue reading Başarjaňlygyň we dostlugyň syry