Çarlak (2)

Dowamy… Onuň şol öňki çarlak Jonatana öwrülmegine onçakly köp wagt gerek bolmady. Indi ol ýene-de deňizden has ýokarda, giň asmanyň goýnunda ganat ýaýyp başlady; açlygyndan ýaňa garny eljuk diýse-de, onuň ruhy erkanady.Ol her edip-hesip edip, çalt uçmagy öwrenmeli diýip, öz öňünde şert goýdy, şeýde-şeýde, bir hepdäniň dowamynda, çalt uçmak babatda iň ýyldam çarlakdanam has köp tejribe toplady.Jonatan müň fut belentlikde güýjünde baryny edip ganatlaryny galgadyp, … Continue reading Çarlak (2)