DÜRDÄNELER

LAO SZY,Hytaý akyldary /XV- XVI asyrlar/. Agyr günä üçin adamyň ömründen on iki ýyl, bir ýazyk üçin bolsa ýüz gün kemeldilýär. Maşgalanyň aýbyny ile ýaýma.Özüňem düzüw bol, özgelere-de şony öwret. Garrylara hormat goý, çagalara howandar bol. Mör-möjeklere-de, haýwanlara-da, ot-çöplerdir agaçlara-da dözümli darama. Mätäçden kömegiňi gaýgyrma, öz artykmaçlygyňy mazamlama. Köp zatdan özüňi saklap, az bilen oňňut et. Ýagşylyk et, ýöne muzduna garaşma. Halypalaryň hatyrasyny sakla. Aldamak … Continue reading DÜRDÄNELER

Dürdäneler

“Tohum sepmegi zynhar hasyl döwrüne goýujy bolma; ýogsa iki möwsümde çeken zähmetiňem biderek bolar”. “Müň gezek söz bermek ýerine bir gezek sözüňi ýerine ýetir”. “Tilkilere ketek sakçylygyny ynanyp bolmaz”. “Beren sözüňde durmak adam bolmagyň talaby”. “Sizi götergiläp al-asmana çykarsalaram hergiz unutmaň, ýer has rahatdyr. Uçardan gaçan çym-pytrak bolar, ýerde ýykylana üýtgeşik zat bolmaz”. “Nesihat edýän kişi hemmeden öňürti aýdýan zadyny özi etmelidir, ynandyryjy bolar ýaly”. … Continue reading Dürdäneler

DÜRDÄNELER

Akylly adam töweregindäkileriň güýjünem öz hasabyna ulanyp bilýän adamdyr. Akylsyz we emelsizler bolsa, ol güýji ulanmag-a beýlede dursun, gaýta ili günäkärläp gezmekden teselli gözlärler. *** Hemişe daş-töweregindäkileriň üstüne gygyryp, gohlap ýörenler arzuw edişleri ýaly däl-de, onuň tersine, dostlaryny özlerinden gaçyryp, duşmanlaryny güldürerler. *** Ýekeje ýylgyryş bilenem bolsa, gardaşyňy begendirjek bol. *** Durmuş merdiwanyndan çykyp barýarkaňyz gabat gelýän adamlar bilen hoşamaý boluň. Sebäbi aşak düşüp barýarkaňyzam … Continue reading DÜRDÄNELER

DÜRDÄNELER

Öýüň aýnadan bolsa, zynhar hiç kimiň aýnasyna daş zyňma. * Asmanda uky bar diýseler, ýaltalar merdiwan gurnap, çykmaga çalşarlar. * Umydyny ýitireniň başga ýitirere zady ýokdur. * Ýalňyşmakdan gorkýan biri hiç bir zat edip bilmez. * Hiç haçan çykyp gaýdan gapyňy bat bilen ýapma, yza dolanmaly bolmagyň ahmal. * Ýagşy-ýaman başgasy üçin edip-eýlän zatlarymyz ertir maňlaýymyzdan çykjak zatlaryň tohumydyr. * Ýamanlygyndan çekinýän adamyňy birem ýagşylygyň … Continue reading DÜRDÄNELER