PÄHIMDEN DAMAN DÜRLER

* Akmak görünmäge çalyşmak iň uly akyllylyk.* Kaşaňlyk garaýan zadyňda däl-de garaýşyňda bolmaly.* Her hili ýamanlygy etmäge güýjüň ýetýärkä, hiç bir ýamanlygy etmezlik: ine hakyky ýagşylyk!* Dana adam hemme zada haýran galýan adamdyr. * Şübheler bagty bize haram etmäge ýetýär.* Açylmadyk ganatlaryň ululygyny bilip bolmaz.* Ýatlama ýazmak ölümiň elinden bir zatlar alyp galmakdyr.* Oňat başlamak eýýäm ýarysyny başarmak diýmekdir.* Iň owadan gül iň tiz solýanydyr.* Başga … Continue reading PÄHIMDEN DAMAN DÜRLER