PÄHIMDEN DÖRÄN SETIRLER…

“Göresi gelmeýänden beter kör adam ýokdur”.Swift “Biz özümize baha berenimizde edip biljek işlerimize görä baha berýäris. Iller bolsa, eden işlerimize seredip baha berýär”.Longfellow “Mekirligiň hemme ýerde peýdasy degýär. Ýöne ähli peýdasy ýarymdyr”.Amiýel “Mekirlik akyllylyk däldir”.Euripides “Bilýän zadymyz kän däl bolsa, ol meselede şübhe etmelidiris. Ýöne bilýän zadymyz köpelip ugrasa, şübhämizem artyp ugraýar”.Gýote “Şübhe umytsyzlyk atly melgunyň jan ýalyjak doganydyr”.Jon Boýle Oreýli “Bir zada ynanmakçy bolsak, … Continue reading PÄHIMDEN DÖRÄN SETIRLER…