ÝIGIDI ENDIGINDEN TANA!

Seni endigiň tanadýar. Seniň nähili adamdygyňy endikleriňe görä kesgitleýärler. Endikleriň köpüsi bolsa wagtyň geçmegi bilen häsiýete öwrülip gidýär. Täze tanyşlyklarda özüň barada näçe oňat gürrüňler etseň ediber, barybir adamlar seni tanamak üçin wagt talap ederler we wagtyň geçmegi bilen seni tanap başlarlar. Nädip tanarlar?! Elbetde, endikleriňe seredip tanarlar.“Bir adamy tanajak bolsaň, uzak ýolda ýoldaş bol” diýen nakyl hem hut şu maksat bilen aýdylan bolmaly meniň … Continue reading ÝIGIDI ENDIGINDEN TANA!

Mugallymym, eşit sesimi!

Gynansamam, öň size sesimi eşitdirip bilmedim. Bu gün bolsa, sesimiň eşidilmesi üçin ýekeje pursatym bar ýaly.Salam diýip başlaýyn sözlerime… Aslynda, salamy bizden öň siz beriň, salam berenok diýibem gaharlanmaň, haýyş. Salamy öwrediň. Ony haýsy dilde, nädip aýtmalydygyny däl-de, manysyny öwrediň.Bir zadyň ýalňyşdygyny däl-de, ýalňyşyň netijesini öwrediň.Uruşýan wagtymyzda gaharlanmaň. Hiç wagt uruşmadyk barmy eýsem? Goýberiň, adalatsyzlyga, zuluma garşy göreşeýin, göreşmegi öwrediň.Maňa adam bolmagy öwrediň. Ýaşamagy öwrediň. … Continue reading Mugallymym, eşit sesimi!

BIR WAGTDA KÖP IŞ ETMEKLIK

Siz hem biri bilen söhbetdeş bolup otyrkaňyz internetde ýazyşmagy başarnyk hasaplaýaňyzmy?! Ýa bolmasa kitap bilen gümra bolup otyrkaňyz telefonda gürleşmegi wagtdan tygşytlamakdyr öýdýäňizmi?! Muny ýene bir ýola pikir etsek ýerlikli bolaýjak ýaly. “Sussex”uniwersitetindäki (Beýik Britaniýa) ylmy tejribeler beýnimiziň bir wagtda birden köp işi amala aşyrmaga oňaýly däldigini we beýnimize üstaşyr maglumatlary ýagdyrmagyň ony diňe haýalladýandygyny anyklady. Newrolog Earl Miller bu barada: “Beýnimiz birbada köp işi … Continue reading BIR WAGTDA KÖP IŞ ETMEKLIK

Lut kowumy

Kurany-Kerimde Lut kowumy barada: “Luty hem ýatla. Ol olara (öz kowumyna): «Siz mundan öň älemde hiç kimiň etmedik wejera (erkek erkek bilen jynsy gatnaşyk, beçebazlyk) işini edýäňizmi?» diýdi?” (Agraf, 7/80) diýilýär. Muňa nähili düşünmeli, ondan öň ol iş edilmänmi?Elbetde, bu ýigrenji duýgy ähli milletlerde, hatda haýwanlarda-da bolup biler. Munuň ýöriteläp Lut kowumy bilen baglanyşdyrylmagynyň düýp sebäbi, ol milletiň bu bihaýaçylygy tutuş millet bolup etmekleridir. Hawa, … Continue reading Lut kowumy