BIR WAGTDA KÖP IŞ ETMEKLIK

Siz hem biri bilen söhbetdeş bolup otyrkaňyz internetde ýazyşmagy başarnyk hasaplaýaňyzmy?! Ýa bolmasa kitap bilen gümra bolup otyrkaňyz telefonda gürleşmegi wagtdan tygşytlamakdyr öýdýäňizmi?! Muny ýene bir ýola pikir etsek ýerlikli bolaýjak ýaly. “Sussex”uniwersitetindäki (Beýik Britaniýa) ylmy tejribeler beýnimiziň bir wagtda birden köp işi amala aşyrmaga oňaýly däldigini we beýnimize üstaşyr maglumatlary ýagdyrmagyň ony diňe haýalladýandygyny anyklady. Newrolog Earl Miller bu barada: “Beýnimiz birbada köp işi … Continue reading BIR WAGTDA KÖP IŞ ETMEKLIK