Weliler hakda rowaýatlar

Bir gezek Hasan Basra bir kişiniň özüniň gybatyny edeni mälim bolupdyr. Ol derew tabaga birnäçe hurma salypdyr-da, şol kişä ugradypdyr we tabagy alyp giden kişä:— Sen oňa gazanan sogaplaryny meniň amal depderime gönderenini eşidenimi we şonuň öwezine şeýdip minnetdarlygymy mälim etmek islänimi, onuň hakyny bolmalysy ýaly edip ödäp bilmeýänim üçinem ötünç soraýanymy aýt — diýip tabşyrypdyr. Bir gezek Hasan Basry şeýle diýipdir: «Bir wagtlar dört … Continue reading Weliler hakda rowaýatlar