Weliler hakda rowaýat

Hasan Basryda şeýle bir pespällik we kiçigöwünlilk haly bolup, ol her bir kişini özünden üstün saýar eken. Bir gün Dijle (Tigr) derýasynyň kenaryna baranda, garaýagyz bir kişä gözi düşüpdir. Şol kişiniň elinde käse, ýanynda-da bir zenan maşgala bar eken. Ol elindäki käsäni zol-zol agzyna ýetirýärmiş. Hasan Basry: «Eýsem, şu adamam menden üstünmikä?» diýip içini gepledenini duýman galypdyr. Kitaplardan okanlaryny ýadyna salyp: «Şunuň ýaly birisi menden … Continue reading Weliler hakda rowaýat