ÝEKE-ÝEKEDEN

Synlap tylla Günüň batyp barşyny — Aslyşyp zor bile dagdan-depeden, Bildim günleň meni terk edýänini Ýeke-ýekeden. Ýöne Gün adam däl, dogar ýene-de, Säher ýene guşlar joşup ses eder. Uzar barar ak günleriň kerweni Ýeke-ýekeden. Geçibersin günler, ýöne siz beri, Göwne degip, söz oklamaň keseden. Çünki adamlaram gidip barýar-la Ýeke-ýekeden. Goja Zemin içre bir hakykat bar, Göz ýetirer geçmişine eseden: Hemme zat döreýär, ýitýär ähli zat … Continue reading ÝEKE-ÝEKEDEN

ŞEMALA

Penalap daga duwlanýaň, Gelýäň ýene menzil aşyp. Şemal ne beýle towlanýaň, Gussalarma çolaşyp? Ýedi yklymda dyz epmän, Ýadaňokmy eýaman! Ýedi gapyda ýer tapman, Ygyp ýoren sergezdan. Saňa juda haýpym geldi, Hopugyp, kalby daraltdym Gör, daglarda göwnüň galdy, Daşlara ýüzüň saraltdyň. İndi az-kem köşeşdiňmi, Çyrpynyp deňziň erninde. Däliräp suwa düşdüňmi, Balygyň otly garnyňda. Daň säher doganok güneş, A seň bolsa,ýok kararyň. Sen şeýle ýüregme meňzeş, Köşeş … Continue reading ŞEMALA

HAÝYŞ

Zorum ŷokda, zarym bardyr Bir ŷylgyr doňmasaň bolŷa! Ak süŷt beren öwülŷädir Şoňa daş zyňmasaň bolŷa! Kimseleriň gözi alda Kimseler set müň hyŷalda Janam lowla, orta ŷolda Tüsseläp sönmeseň bolŷa! İlden-günden alyp gerim Asmana ŷetse-de seriň Ŷagysy kän ejizleriň Gerşine münmeseň bolŷa! Oŷlan, ŷalňyşma göçümde, Ahmyryň galsyn içiňde. Aglanyň ŷandan geçeňde, Gözleriňi ŷummasaň bolŷa! Dar köňüli baglan bire Ŷaŷ ganatyň giňdir öre Dowul turzup ŷersiz-ŷere … Continue reading HAÝYŞ

Göwnüm

Göwnüm, göwnüm, eziz göwnüm, Diýme muňa öwündigim. Otuza ser uran günüm Ahyr bildim göwündigiň. Il derdine ters bakmadym, Ony duşdan geçirmedim. Goňşymyň için ýakmadym, Hem oduny öçürmedim. Aç bolmadym, ýöne weli, Doklugymdan gägirmedim, Ýigit kimin söýdüm ili, Söýýän diýip gygyrmadym. Ýöne şum iş gyssanynda, Basylanda käte sussum, Özüm däl, dost-ýarym üçin Seni köpräk öňe tutdum. Bu türkmeniň bahary deý Ýaşlygymyz geçýär basym, Il başyna düşen … Continue reading Göwnüm

IKI AGAÇ

Agaç agaja bakar, Arasyndan suw akar. Akar üçin parhy ýok, – Ikisinem deň ýakar. Ikisi-de deň öser, Başyn sypap ýel öser. Daş-töwerek guwanar, “Ösüşleri ne ýeser!” Akar akar-da gider, Baryp bir teşnä ýeter. “Haýsy kenar gowy?” diýp, Agaçlar pikir eder. Örüsi ýaýrap gepiň, Wagtyny alar köpüň. Çep kenar saga zardyr, Sagam zarydyr çepiň. Olar miwe getirer, Emma gamly oturar. “Oň kenary gowy!” diýp, Aglar, ömrün … Continue reading IKI AGAÇ