ÝEKE-ÝEKEDEN

Synlap tylla Günüň batyp barşyny — Aslyşyp zor bile dagdan-depeden, Bildim günleň meni terk edýänini Ýeke-ýekeden. Ýöne Gün adam däl, dogar ýene-de, Säher ýene guşlar joşup ses eder. Uzar barar ak günleriň kerweni Ýeke-ýekeden. Geçibersin günler, ýöne siz beri, Göwne degip, söz oklamaň keseden. Çünki adamlaram gidip barýar-la Ýeke-ýekeden. Goja Zemin içre bir hakykat bar, Göz ýetirer geçmişine eseden: Hemme zat döreýär, ýitýär ähli zat … Continue reading ÝEKE-ÝEKEDEN