BEZIRGEN WE MYHMAN

Rowaýat etmeklerine görä, gadym zamanlarda bir bezirgen bar eken. Ol kim öýüne myhman bolup gelse, oňa dürli-dümen lezzetli tagamlar bişirip berip, iýdirer eken. Haçan-da myhman gitmekçi bolanda bolsa, ony ujy bürünç hasa bilen urup, soň rugsat berer eken. Şeýdip gelen ähli myhmanlary kötek urmazdan goýbermez eken. Hiç kim onuň bu ýagdaýynyň syryny bilip bilmändir. Ol kişi bolsa gelen myhmana şeýle bir hormat goýar eken welin, … Continue reading BEZIRGEN WE MYHMAN