IÇI GÜJÜKLI SORAG

Fransuz goşun serkerdelerinden Prens de Konte, Rokrot söweşinden ýeňiş bilen dolanyp gelende, halk ony uly joşgun bilen garşy alypdyr. Şähere girip gelýän generalyň bu ýeňişine içigaraçylyk edýän beýleki bir general, onuň alkymyna dykylyp barypdyr-da:– Duşmanlaryňyz siziň gazanan bu ýeňşiňize näme diýýärkä? – diýipdir.Konte onuň jogabyny nagt beripdir:– Bilmedim-da… Menem şony sizden soraýyn diýip durdum. Continue reading IÇI GÜJÜKLI SORAG

SIZ NÄHILI DUÝÝARSYŇYZ?

Öz döwründe, agyr agramda dünýäniň boks çempiýony bolan Muhammet Aly, 11-nji Sentýabr güni ýer bilen ýegsan bolan Dünýä söwda merkezini, şol wakadan bir aý soňra görmäge baranda, habarçylar tarapyndan berlen: “Gümanly kişiler bilen bir hatarda şol bir Yslam ynanjyny paýlaşýandygyňyz üçin özüňizi nähili duýýarsyňyz?” diýlen soraga, sypaýyçylyk bilen şeýle jogap berýär:– Siz Gitler bilen şol bir ynanjy paýlaşýandygyňyz üçin özüňizi nähili duýýarsyňyz? Continue reading SIZ NÄHILI DUÝÝARSYŇYZ?

ÝUMURTGA

Şahyr Danteniň iňňän güýçli ýady bardy. Bir gün bir nätanyş adam ondan:– Iýilýän zatlardan iň gowysy näme? – diýip soraýar.Şahyr oňa:– Ýumurtga – diýip jogap berýär.Aradan epesli wagt geçýär. Bir gün ýene gabatlaşýarlar. Ol nätanyş gökden düşen ýaly, morta soraýar:– Nähili görnüşde?Dante-de säginmän jogap berýär:– Gaýnadylan. Continue reading ÝUMURTGA

SAHAPÇYNYŇ (köne kitap satýan) INÇE JOGABY

Pelsepeçi hem ýazyjy Arslan Kaýnardagyň, köne kitap satylýan dükanlar toplumynda ýerleşýän dükanyna gelen bir müşderi bir kitabyň adyny göz öňünde tutup:– “Allanyň Pygamberi” barmy? – diýip soraýar.Pelsepeçi Arslanam:– Elbetde bar – diýýär.Müşderi kitaby bermegini soraýar welin, bu gezek ýazyjy oňa:– Ýok – diýip, jogap berýär.Müşderi geňirgenip:– Edil ýaňy bar diýdiňiz-ä – diýýär.Şonda sahapçy soňky sözüni aýdýar:– A nä, ýok diýsemidim?! Continue reading SAHAPÇYNYŇ (köne kitap satýan) INÇE JOGABY

SUNGATYŇ EÝESINI TAPMAK

Tejimeçi hem ýazyjy Ronald Knoks bir gezek alym Jon Haldene bilen dini temaly söhbet edip otyrdy. Haldene özüçe şeýleräk akyl ýöretdi:– Milýonlarça saýýarasy (planeta) bolan bir älemiň, iň bolmanda, ýekeje saýýarasynda ýaşaýyşyň tötänden ýüze çykmagy bolup biläýjek adaty zat dälmi nä?Knoks oňa şeýle jogap berdi:– Jenap, eger Skotland Ýard polisiýasy siziň çemodanyňyzdan bir jeset tapan bolsa, olara: “Dünýäde milýonlarça çemodan bar, şolaryň birden-birinde jeset çykmaly … Continue reading SUNGATYŇ EÝESINI TAPMAK