OLAM BIR NESIBE

Lýudwig XIV bir gün özüne juda sadyk adamlaryň birinden sorapdyr: – Ispan dilini bilýärmiň? – Ýok, siziň aly jenabyňyz, bilemok. – Haýp, – diýipdir korol, – Juda haýp!.. Ol adam öz içinden: “Korol meni bir ýere ilçi bellejek bolany üçin şol dili öwrenmegimi isleýändir” diýägede, jan edip ispan dilini öwrenmäge başlaýar. Bir näçe ýyl geçensoň korolyň huzuryna çykýar-da: – Ispan dilini öwrendim, siziň aly jenabyňyz … Continue reading OLAM BIR NESIBE

ŞEÝTANA GAHARLANÝARYN

Fudaýl bin Iýaza (Merw bilen Mäne töwereklerinde ýaşap geçen Hak dostlaryndan biri) her gezek: – Pylany seniň mertebäňe şyltak atýar – diýenlerinde, ol: – Walla, men oňa şeýýtmegi buýurýan şeýtana gaharlanýan – diýermiş, soňra-da sözüni şeýle dowam edermiş: – Allahym, eger şol bendäň dogry aýdýan bolsa, meni bagyşla; ýok, ýalan aýdýan bolsa, ony bagyşla! Continue reading ŞEÝTANA GAHARLANÝARYN

Akyl Pajy

Ýaranlarynyň biri Fransiýanyň karoly Lýudwig XV: — Onuň aly hezretleri, heý, akyl pajyny ýygnamak hakda pikir edip gördüňizmi? Hiç kim özüniň akmakdygyny kabul etmejekdigi görnüp duran zat. Onsoň her kim bu pajy göwünjeň tölese gerek — diýipdir. Karol ýeserlik bilen ýylgyrypdyr-da: — Dogrudanam, üýtgeşik pikir. Hut şu teklibiňiz üçinem sizi akyl pajyny tölemekden azat edýärin — diýipdir. Continue reading Akyl Pajy