JAÝDAR JOGAPLAR

INÇE SÖZ…Abbasylar döwründe ýaşap geçen meşhur arap şahyry Habyb bin Ews, söz mejlisleriniň birinde “dymmakmy ýogsa söz sözlemekmi gymmatly” diýlen temada jedel gidip durka, dymmaklygyň mertebesini belent tutanlara şeýle jogap beripdir:– Biz dymmaklygy söz bilen taryp edip bileris, emma sözi dymmaklyk bilen wasp edip bilmeris. Şonuň üçinem sözüň mertebesini dymmaklykdan belent tutýarys. ŞATLANMAKNeýzen Tewfikden (naý çalýan meşhur türk sazanda) sorapdyrlar:– Çalan* wagtyňyz şatlanýaňyzmy ýa şat … Continue reading JAÝDAR JOGAPLAR