JAÝDAR JOGAPLAR

ÝATDAN ÇYKMAJAK JOGAPLAR Imam Agzam Ebu Hanife öz döwründe, akylyň görkezen ýolundan barýandyklary bilen öwünýän müňkürlere we olaryň şol döwre görä jogap tapyp bolmajak ýaly görünýän soraglaryna ýatdan çykmajak jogaplar beripdir. Ondan: – Alla haýsy ýylda doguldy? – diýip sorapdyrlar. – Kuranda “lemýelid welemýuled” diýilýär, ýagny Ol ne-hä doguldy, ne-de dogruldy, Ol öz-özünden bardyr. – Bolýar, onda haýsy senede bar boldy? – Ol “wagt” diýlen … Continue reading JAÝDAR JOGAPLAR