ŞYGYRLAR ÇEMENI…

*** Şeýlemikä munda owaldan gurluş,Keýigiň kölgesi ýaly-la durmuş. “Ynha tutdum” diýen şatlygyň, bagtyňHäki bir gyryndy, ülşüdir wagtyň. Begenersiň, okap dostuň hatlaryn,Emma wagtlaýyn. Ýar jemalyn görüp, gürsüldär gursak,Bakydyr öýdersiň,Pursatdyr, pursat. Ýeňip bilseň dünýäň ýeke päsgelin,Monça borsuň, emma bu-da az salym. Saýalaýyn diýseň – Gün geler birden,Güneşläýin diýseň – tüm geler birden. Geler käbir pursatlary saklasyň,Yrýa bolar ähli eden yhlasyň. Pursatlar serdäki humar ýaly-la,Gider bary duman kimin … Continue reading ŞYGYRLAR ÇEMENI…