Şahyryň gözi (6)

Täze gazet. Iki goşgy. Hemme zady ýerbe-ýer ýaly okap çykýarsyň, özüne çekmeýär, ynandyrmaýar. Diňe ynandyrmazlygy-da däl, birhili ýakymsyz täsir döredýär.Näme üçin beýlekä?Birinjisinde − agras äheňde aýdylmaly zat degişme äheňinde aýdylypdyr.Ikinjisinde − degişme äheňinde aýdylmaly zat agras äheňde berlipdir.Diýmek, goşgularyň ritmi olaryň temasyna mahsus däl.Has düşnükli bolsun üçin öz tejribämden bir mysal almakçy. Megerem, bu mysal başlangyç şahyrlar üçin «görkezme esbap» hökmünde kömek eder.«Taýmaz baba» poemasyny … Continue reading Şahyryň gözi (6)