DOGRUÇYLLYGYŇ HIKMETI

Gadym döwürlerde bir obada pähimli ýaşuly ýaşapdyr. Oba adamlary onuň bilen maslahatlaşman, hiç bir işiň başyny tutmandyrlar. Günlerde bir gün ýaşuly obanyň gojalary bilen çaýlaşyp oturan wagty, bir ýigit salam berip, gapydan giripdir. Saglyk-amanlyk soraşylandan soň ýigit:– Ýaşulular, obaňyzda ýaşamaga, göçüp gelmäge rugsat soramaga geldim – diýipdir. Bir käse çaýy ýigide uzadan oba kethudasy:– Inim, sen ýaşap oturan obaňdan näme üçin göçjek bolýarsyň? – diýip … Continue reading DOGRUÇYLLYGYŇ HIKMETI

Ýüzünji müşderi

Her gün işden barsam, dört ýaşyndaky oglum «Oýunjak suw-maşyn alyp beräý?» diýip günüme goýanokdy. Çaga-da, oýnawaçlarynyň şonsuzam kändigine garamazdan öz diýenini tutýardy. Ahyram garaşylan gün gelip ýetdi. Ýolum şäheriň oýnawaç dükanynyň üstünden düşdi.Dükanyň gurjak satylýan bölüminde sada, gelşikli hem arassa geýnen gyzjagaz tekjede duran oýunjaklary synlaýardy. Özüniň halan gurjagyny tapyp, kakasyndan şol gurjaga pulunyň ýetip-ýetmejegini sorady. Kakasy «Ýeter» diýip jogap berdi. Ol şonda-da başga gurjaklara-da … Continue reading Ýüzünji müşderi

BALÇYNYŇ HAZYNA TAPYŞY

Rowaýat etmeklerine görä, gadym zamanda bir balçy bar eken. Ol daglarda bal awlar eken, ýagny daglarda, çola ýerlerde, tokaýlarda gezip bal gözlär eken. Bir gün ol ýene-de öňki öwrenişen işine görä, ýanyna paltasyny, pyçagyny alyp, gylyjyny guşanyp, çakmagyny, gabyny we çörek alyp, aýalyna hem: «Seni Alla tabşyrýaryn» diýip çykyp gidipdir.Bu adam öň haçan öýünden çykyp gitse, bäş-on günläp gelmez eken. Ýaňky kişi öýünden çykyp, Alla … Continue reading BALÇYNYŇ HAZYNA TAPYŞY

PEÝDA

Baý hem husyt täjir bir gün ruhanyň ýanyna baryp:– Näme üçin adamlar meni ýigrenýär? Ýogsa, ölemden soň bar baýlygymy haýyr-sahawat guramalaryna bagyş etmekçidigimem bilýärler – diýip sorapdyr.Ruhany birsalym oýlanyp durupdyr-da:– Sen doňuz bilen sygyr hakyndaky heýakaty bilýäňmi? – diýip sorapdyr. Husyt söwdagär “Ýok” diýipdir. Ruhany “Onda gulak goý” diýipdir-de, gürrüňe başlapdyr:– Doňuz sygryň ýanynda adamlaryň özüni ýigrenýändiginden birmeýdan zeýreninden soň, sözüniň üstüni ýetiripdir. – Adamlar … Continue reading PEÝDA

JOGAP

Köçäniň burçunda oturan horajyk gyzjagaz garnyny doýrarlyk pul ýa-da azyk-owkat üçin dilegçilik edýärdi. Egninde köne, ýyrtyk eşigi bardy, ýüzi-gözi gara kirdi. Onuň gözgyny ýagdaýy hakykatdanam nebsagyrynçdy. Şol wagt köçeden daşyndan barlyklydygy bildirip duran ýaş, daýanykly ýigit geçip gitdi. Ol gyzjagazy görüpdi, ýöne bildirmezlik üçin yzyna seretmändi. Öýüne, rahat durmuşyň hözirini görüp ýaşaýan maşgalasynyň arasyna gelse, agşam nahary üçin naz-nygmatdan doly saçak ýazylan eken. Ýöne birden … Continue reading JOGAP

SYÇANYŇ BOLŞUNA MEŇZEME!

Bir okuwçy mugallymynyň ýanynda käbir ýaramaz endiklerini taşlap bilmeýändigi üçin özüni kötekleýär. Mugallymyndan haraý isleýär: ‒ Mugallym, harama seretmän oňmagyň heý, çäresi ýokmy? Näme etsemkäm?! Mugallymy: ‒ Oglum, syçanyň hereketini synla – diýýär. Okuwçysy düşünmän soň, oňa düşündiriş berýär: ‒ Syçanyň aňy gowşakdyr, şolbada unudýar. Gapandaky iýmiti görer, edil iýjek bolup durka gapana düşjegini aňyp yzyna gaçar. Emma ýene-de ýadyndan çykaryp, howply oýna ýene bir … Continue reading SYÇANYŇ BOLŞUNA MEŇZEME!

Gün bilen ýel

Bir adam ykjam geýnip, ýola çykýar. Muny gören Gün bilen ýel öz aralarynda haýsysynyň şol adamyň penjegidir telpegini çykardyp biljekdigi dogrusynda jedele girişýär. Olar bije atyşýar. Birinji synanyşyp görmek gezegi ýeliň paýyna düşýär. Şunlukda, ýel ösmäge başlaýar. Ýel güýçlendigiçe, adam telpeginden, penjeginden berk ýapyşýarmyş. Ýel soňabaka tupana öwrülip, adamy göge göterjek-göterjek bolýarmyş. Adam, gaýtam, telpeginden, penjeginden hasam berk, hasam erjel ýapyşýarmyş. Şunlukda, ýeliňki paşmaýar. Synanyşmak … Continue reading Gün bilen ýel