“AL MUNY PAÝLAŞ”

Üç ýaşlyja gyzym bilen ondan iki ýaş uly oglumy alyp, uzak diýarlara syýahata çykypdyk. Ýolda barýarkak çagalara miwe, şokolad ýaly zatlar almak üçin zol-zol durýardyk, her gezeginde-de alan zatlarymyzy yza, çagalara tarap oklap: – Al muny, doganyň bilen paýlaş – diýýärdik.    Uly ýoly sypdyrman barşymyza, onuň ikä aýrylýan nokadyna baryp ýetdik. Gelnim sag tarapdan gitmelidigimizi aýtdy. Men bolsa, çepki ýoldan gitmelidigimizi aý gören dek … Continue reading “AL MUNY PAÝLAŞ”