BIR TÖWRA

Stefan Zweig/Awstriýaly ýazyjy Dünýädäki iň esasy güýç hasap edilýän pula hiç haçan boýun egmän, adamlaryň arasynda hiç hili duşman gazanman ýaşamak ýaly, amal etmesi örän çetin bolan iki sany durmuş ýörelgesini bir wagtlar maňa öwreden adamy ýatdan çykaraýsam, gadyrbilmezlik etdigim bolmazmy?!Olar ýaly adam aňsat-aňsat duşanok, men hem tötänden gabat geläýdim. Ol döwürler etrap merkezinde ýaşaýardym. Bir gün agşamara itimiň aýagyny ýazmak üçin daşaryk çykardym. Ýöräp … Continue reading BIR TÖWRA