Jerenleriň dilinden TÄSIN GIJE

Bu waka Mekge şäherinde bolup geçipdi. Şäheriň etegine ýygnanan jerenler öz aralarynda nämedir bir zatlar pyşyrdaşýardylar. Olaryň arasynda köp zady bilesi gelýän bilgirje jerenjik hem bardy. Ol asmany synlap: “Seretseňizläň! Ýyldyzlar gör, nähili ýaldyraýarlar!” diýdi. Edil şol wagt jerenleriň iň körpejesi täze ýyldyzyň doguşyny gördi. Ol begenjinden ýaňa bir ýerde durup bilmän, bökjekläp başlady: “Serediň, serediň-ä! Täze ýyldyz dogýar!” Jerenler haýran galyp, täze dogup gelýän … Continue reading Jerenleriň dilinden TÄSIN GIJE

«Haýa etdim»

Bir gün ymam Mälik hezretleri metjitde pygamberimiz (aleýhyssalatu wessalam) barada gürrüň berýärdi. Ol wagyz edip bolup, kürsüden düşende talyplaryna şeýle diýýär: – Ogullarym, meni möý çakdy. Talyplary haýran galyp: – Tagsyrym! Durkuňyzy hiç hili üýtgetmediňiz. Biz-ä aňşyrmandyrysam – diýýärler. Şonda ymam Mälik hezretleri olara: – Kürsüde pygamberimiz (aleýhyssalatu wessalam) barada gürrüň edilýärkä, oňaýsyz hereket etmekden haýa etdim – diýip jogap berýär. *** Olar pygamberimize nähili … Continue reading «Haýa etdim»

«Ýigidi dostundan tana»

Yslamyň beýik serkerdesi Halit bin Welit hezretlerinden pygamberimiz (aleýhyssalatu wessalam) barada gürrüň bermegini soraýarlar. Şonda beýik serkerde: – Men muny başarmaryn. Ol hakda näme diýsem, bärden gaýdaryn – diýýär. Barybir, ony gününe goýmaýarlar. Ol hem ahyrsoňy şeýle jogap berýär: – «Ýigidi dostundan tana» diýipdirler. Onuň dosty bolsa Alla Jelle Jelaluhu. Galanyny hem özüňiz pikir ediberiň! *** Deňsiz-taýsyz Soltanyň ebedi zyýapatynyň çakylykçysy, elbetde, şol dabaranyň mertebesine-de … Continue reading «Ýigidi dostundan tana»

“…sereden wagtyň Alladan gork”

Serwerimizi (s.a.w.) tanamak üçin sahabalaram oňat tanamaly. Sebäbi Pygamberimizi iň gowy tanan adamlar şolardy. Serwerimiz (s.a.w.) olary bize amanat goýup gidende, olary “…ýyldyzlar ýalydyr” diýip, ýyldyza deňäpdi. “Güne” ýetjek bolsaňyz, “ýyldyzlary” yzarlaň diýýärdi. Serwerimiz bir gün ýolda barýarka horlugyndan ýaňa gapyrgalaryny sanabermeli bir düýe görýär. Oňa gaty nebsi agyryp, eýesini saklaýar-da: “Gepläp, derdini aýdyp bilmeýän bu haýwana sereden wagtyň Alladan gork” diýýär. Continue reading “…sereden wagtyň Alladan gork”

Ynjytmakdan gorkmak

Mähir-muhabbete ýugrulan Serwerimizden (s.a.w.) ders almak ýaly uly bagtyýarlykdan paý nesip eden sahabalar hem edil öz Mugallymlary ýaly ýaşamaga çalşypdyrlar. Meselem, bir çekirtgäni atanlykda basan biri gelip: “Bu meselede meniň jezam näme?” diýip, sorap bilýärdi. Ýürekleri şolar ýaly ýukalan adamlar başga biriniň göwnüne degmekden, başga birini ynjytmakdan öler ýaly gorkýardylar. Sebäbi olaryň hemmesiniň ýadynda ählije zady ýaradan Hezreti Alla bardy. Continue reading Ynjytmakdan gorkmak

GADYRLY MYHMAN

Pygamberimiz (s.a.w.) sahabalary bilen Uhud saparyna barýarka, ýol ugrunda çagajyklaryny emdirip duran bir pişige gabat gelýärler. Serwerimiz (s.a.w.) dessine goşunyň ugruny üýtgedýär. Pişigi biynjalyk etmesinler diýibem başynda nobatçy goýýar. Soňra nobatçydan ol pişigi sorap alýar-da, oňa eýeçilik edýär. Adyna-da “Müezza” goýýar. Ol, belkem, köçede gezip ýören bir pişikdi, Serwerimiziň (s.a.w.) eýe çykmagy bilen çölüň gyzgyn howrundan halas bolupdy. Müezza bir gün Serwerimiziň (s.a.w.) donunyň üstünde … Continue reading GADYRLY MYHMAN