GARRYJA JÜBÜTLER

Bir garryja är-aýal üsti naz-nygmatdan doly stoluñ başynda toý eden gününiñ 50 ýyllygyny belläpdir. Özlerem diyseñ bagtly, şadyýan ekenler. Şol wagt aýaly kesilip, hatarlanyp goylan çörekleriñ birini alyp aşagyny aýrypdyr-da, yumşajyk tarapyna mesge çalyp oturşyna içinden ” Baryp 50 ýyldan bäri yaşulym çöregiñ yumşak tarapyny gowy görensoñ oña her ertirlikde şeydip berip, özümem arkasyny, gaty tarapyny iýyän. Yöne şu gün welin, yumşak tarapyny özūm iyip, … Continue reading GARRYJA JÜBÜTLER

ENE

Dünya inderen perzendini görmäge howlugýan ýaş ene tolgunma bilen seslendi: — Bäbegimi gorup bilermikäm? Şepagat uýasy gundaga dolangy çagajygy gelne uzatdy. Gelin gundagy galdyryp, akja bäbejigine seretdi. Emma onun yuzi birdenka duw-ak boldy. Asyl gorse, çagajygyñ iki gulagam ýok bolsa natjek. Enänin ustunden gaynag suw dökülene dondi. Gözüne ynanman, gayta-gayta bäbejige bakdy. Gecirilen lukmançylyk barlaglarynyň netijesinde, çagajykda eşitme kemçiliginiñ ýoklugy, diñe gulagynyñ daş gornuşiniñ ösmän … Continue reading ENE

JADYLY SÖZLER

Bir daýhanyň aýaly ençe ýyllap sähelçe-de şikaýat etmezden öý işlerini edip, nahar bişiripdir. Bir gün saçagyň üstünde sygyrlara berilýän, nahar galyndylarynyň üstüne epesli suw guýup ýasalýan ýal goýupdyr. Äri başlyklaýyn çaga-çugalarynyň hemmesi gygyryp, gohlap başlapdyrlar. Olaryň gykylyklaryny biraz diňläp duran aýal elini bykyna urupdyr-da olaryň ýüzlerine gaharly garap, şeýle diýipdir: – Nämä gaharlanýaňyz?! Şu çaka çenli siziň agzyňyzdan nahar bilen ýalyň arasyndaky aratapawudy bilýändigiňizi aňladýan … Continue reading JADYLY SÖZLER

OÝUNJAK

Uzak gününi daşarda işläp geçirýän är-aýal kiçijik gyzlarynyň doglan güni üçin sowgat almak niýeti bilen oýunjak dükanyna girýärler. Aýal satyjy gyza ýüzlenip: – Serediň, gyzym uzak gün öýde öz enekesi bilen galýar. Şoňa bar-a, men öýde ýokkam, meň ýoklugymy duýdurmajak oýunjak gerekdi welin, tapyp bolmazmyka? – diýdi. Satyjy gyz başyny ýaýkap: – Size gaty oňat düşünýärin, hanym – diýdi. “Biziň dükanymyz bu jelegaýda köpdürli oýunjak … Continue reading OÝUNJAK

BERLEN SÖZ

Foks öz ýurdunda iň uly oratorlaryň – halkyň öňüne çykyp gepleýän suhanwerleriň biri hasaplanýardy. Adamlar onuň sözlerini üns bilen diňlärdiler hem aýratyn ähmiýet bererdiler. Sebäbi onuň ýalan sözlänini ýa-da beren sözüni tutmadyk ýerini gören ýokdy. Aýdyşlaryna görä, onuň bu häsiýetiniň kemala gelmeginde kiçikä başdan geçiren bir wakasynyň täsiri uly bolupdyr. Kiçijik Foks gurply maşgalalaryň çagalarynyň gatnaýan hususy mekdebinde ýatymlaýyn okaýardy. Ejesi bilen kakasynyň ýanynda diňe … Continue reading BERLEN SÖZ

EJEMIŇ ÖWÜTLERI

Ejem çaga wagtym meni gujagyna alardy-da, ullakan hakykatlary arassa beýnimiň içine men düşüner ýaly edip ýerleşdirmäge çalşardy. Muny, umuman, başarandygyna indi has oňat düşünýärin. Çünki, ejemiň meniň gulagyma pyşyrdap aýdan hakykatlaryny hiç haçan unutmadym. Özi örän dindar aýal bolan ejem ýygy-ýygydan maňa şeýle diýerdi: – Alla hemişe ýagşylaryň hem dogrularyň ýanyndadyr. Ine, bir gün ulalarsyň. Belkem, senden ýalňyş hereketler etmegiňi islärler. Olaryň isleýän zady seniň … Continue reading EJEMIŇ ÖWÜTLERI

ARZYLY ŞLÝAPA

Men garyp maşgalada doguldym. Garyp bolsagam, ejem öýe gerek zatlary almak üçin niýetlän pulunyň ujundan birneme süýşürerdi-de, mahal-mahal bize ownuk-uşak lýuks zatlar alyp bererdi. On dört ýaşyma giren pilläm, bir dükanyň witrinasynda, şol güne deňiç gören gyz şlýapalarymyň içinde iň owadanyna gabat geldim. Ýöne ony alara pulum ýokdy. Bu golaýda boljaga-da meňzemeýärdi. Men onuň puluny bir zat edip ýygnaýyýyn diýsemem, entek dörtden birini ýygnap ýetişmänkäm, … Continue reading ARZYLY ŞLÝAPA