ÇAGALAR WE GAZONLAR

Hem hal-ahwal soraşaýyn hem-de ýetmişaltynjy ýaş gününi gutlaýyn diýip başlangyç mekdep mugallymymyň öýüne gitdim. Aýaly ikisi melleklerinde güýmenip ýördüler. Mugallymym gazonlary suwarýardy, aýaly bolsa gülküýzeleriň gumuny täzeläýärdi. Meni görüp, edip ýören işlerine dyngy berdiler. Howa açykdy, güneşlidi. Howluda duran stolyň başynda oturanymyzy kem görmedik.  Gürrüňe gyzyp gepleşip otyrkak, ýanymyza olaryň bir goňşusy geldi. Gele-gelmäne-de töweregiň çagalarynyň aram-aram olaryň gazonlarynyň üstünde pökgi oýnaýandyklaryny aýtdy. “Olara zynhar … Continue reading ÇAGALAR WE GAZONLAR