GARRYJA JÜBÜTLER

Bir garryja är-aýal üsti naz-nygmatdan doly stoluñ başynda toý eden gününiñ 50 ýyllygyny belläpdir. Özlerem diyseñ bagtly, şadyýan ekenler. Şol wagt aýaly kesilip, hatarlanyp goylan çörekleriñ birini alyp aşagyny aýrypdyr-da, yumşajyk tarapyna mesge çalyp oturşyna içinden ” Baryp 50 ýyldan bäri yaşulym çöregiñ yumşak tarapyny gowy görensoñ oña her ertirlikde şeydip berip, özümem arkasyny, gaty tarapyny iýyän. Yöne şu gün welin, yumşak tarapyny özūm iyip, … Continue reading GARRYJA JÜBÜTLER