Satlyk güjük

Gadymdan galan harabalyklary bilen meşhur sebitleriň birinde gezip ýören, gadymy zatlary ýygnaýan adam harabalyga ýakyn oturan bir obanyň içinden geçip barýarka, görýän zadyna ynanmady. Kiçijik güjük gymmatbahaly gadymy tabakdan suw içip durdy! Güjügiň eýesi bu tabagyň gymmatyny bilmeýän bolara çemeli. Gadymy zatlaryň yşkynda gezip ýören ýaňky söwdagär tabagy ele salmak üçin özüçe bir pirim gurdy. Eýesinden bu güjügi satyp-satmajagyny sorady. Ol tabaga hiç hili üns … Continue reading Satlyk güjük