Enaniň närazylygy

Bir ýaş ýigit bar ýygnanjasyny toplap, algy-bergisini hasaplaşyp, haja gitmegi ýüregine düwýär. Emma näme üçindir, enesi razy bolmaýar. Hemme ýol şaýyny tutan oglan enesiniň ýalbar-ýakaryna gulak asman, onuň bilen hoşlaşyp, ýola düşýär. Birnäçe günden soň, onuň ýoly uly obanyň üstünden barýar. Namaz wagty bolan soň, göni obanyň mesjidine baran oglan ol ýerde düşläp, namaza durýar. Şol wagt obanyň içinde biriniň öýüne ogry girýär. Onu gören … Continue reading Enaniň närazylygy