“Gyzyl görse Hydyr azar”

Gadym döwürlerde yrsgally-sahawatly, jomart bir baý bolupdyr. Ol ýygnan gyzyl puluny oňat edip bişirilen huma salyp, öýüniň bosagasynda gömüp goýýar eken. Şeýdip, altyn-kümüşiň adama edýän täsirinden aňyrdan gelýäniň häsiýetini seljerer eken. Bir gün baýyň uzak örülerdäki çopanlarynyň azyklary paýawlap, olaryň biri oba gaýdýar. Ýaňky çopan baýyň gapysyndan salam berip girýär. Bosaganyň üstünde ädigini çykaryp duran çopan näme üçin geleninem ýadyndan çykarýar. ”Şunça ýyllap gapysynda gezip … Continue reading “Gyzyl görse Hydyr azar”