Salawmaleýkim, hormatly okyjylar!

Käte uly hem möhüm bir işe başlajak bolanymyzda «Köpläp alaýmasak eýgertjek däl» diýşimiz ýaly, biz hem halkymyza, geljekki nesillerimize bähbitli bolmagyny arzuwlap dowam edýän neşir işimizi hasam ýaýbaňlandyrmak hem-de ösdürmek babatda ildeşlerimizden uly kömege garaşýarys. Öňem alymlaryň biri: «Agyr hem gymmatly hazynany götermeli bolanda näçe adam kömege gelse-de azdyr» diýipdir. Şonuň üçin siz hem eger öz ýanyňyzdan: «Köpçülige ýetirilse gowy bolar» diýip, juda täsirli hem … Continue reading Salawmaleýkim, hormatly okyjylar!