Suw

Gadym zamanlarda egsilmez baýlygy bilen älemi baglan bir patyşa bar eken. Ol nire gitse, baran ýerinde adamlara güjeňlär ýaly hazynasynyň bir bölegini hökman ýany bilen alyp gider eken. Şol patyşanyň akylly bir weziri bar eken. Patyşa dünýäde diňe şoňa ynanar eken. Günlerde bir gün patyşa özüniň şol weziri bilen söhbet edip otyrka oňa şeýle sowal beripdir: – Sen gündiz ýyldyzy saýgarýan gaty ýiti adam. Dünýäni … Continue reading Suw