Ata we agtyk

Gadym zamanlarda garrap, halys tapdan düşen bir goja bar eken. Gojanyň aýaklary diýen etmän, gözleri kütelip, gulagy-da agralypdyr. Agzynda diş galmansoň, ol iýýän naharyny hem ibaly çeýnäp bilmändir. Gojanyň gelni bilen ogly bolsa, nahary agzyndan döküp iýýändigi sebäpli onuň bilen bir saçagyň başynda nahar iýmändirler. Onuň ýeke özüne aşhanada aýratyn saçak ýazyp, nahary şol ýerde beripdirler.   Günlerde bir gün goja gelniniň guýup beren naharly … Continue reading Ata we agtyk