ÇARLAK (4)

Dowamy… IIJonatan öz ýanyndan bu taýy uçmah bolmaly diýip pikir etdi we ýylgyranyny duýman galdy. Uçmah diýaryna täze uçup baran biri üçin, edil şu pursat duýgularyny daşyna çykarmak kyndy.Jonatan nurana iki çarlak bilen egin-egne berip, bulutlaryň aňyrsyndaky dünýäden ― Ýerden uçup geleninde öz bedeniniňem parlaýandygyny gördi. Gözleri mydama hyjuwdan ýaňa ýanyp duran Jonatan, hanha, olaryň yzyna düşüp gelýär, onuň diňe daş keşbi üýtgäpdir.Jonatanyň şol ozalky … Continue reading ÇARLAK (4)