Garaýyş

Bir gün ýaş bir gelin köwüş satyn almak üçin dükana giripdir. Satyjy hem harydyny satjak bolup, onuň öňüne köwüş baryny döküpdir. Gelin ýaltanman köwüşleri bir-birden geýip görüpdir. Emma iki aýagyna-da ykjam bolýan köwşi tapyp bilmändir. Onsoň, satyjy ahyry çydaman: «Dogan, gowusy siz oňaýsaňyzlaň!» diýipdir. «Siziň bir aýagyňyzyň beýlekisinden ulurak öýdýärin». Bu sözleri eşidip, gelniň ýeňse damary tutupdyr. Ol özüni kemsidilen hasap edip, dükandan çykyp gaýdypdyr. … Continue reading Garaýyş