Nadanlygyň soňy ýesirlik

Hristofor Kolumb deňiz syýahatlarynyň birinde gämilerini bejermek üçin Ýamaýka barmaly bolýar. Ýerli halk olara gämilerini bejermäge ýardam berýär, baryndan-ýogundan hödür-kerem edýär. Şeýle-de bolsa, gämileriň bejergi işleri wagty bilen gutarmaýar. Üstesine, Kolumbyň adamlary taňalçylyk edip ugraýar. Halk hem halys degnasyna degensoň, olaryň gämilerini bejermekden hem-de azyk kömegini bermekden el çekýär. Ine onsoň alaçsyz ýagdaýda galan Kolumb bir gün deňiz syýahatçylarynyň köplenç ýanyndan göterýän, ýyldyzlaryň hereketi esasynda … Continue reading Nadanlygyň soňy ýesirlik