Gurbaga

Günlerde bir gün gurbagalaryň arasynda depä çykmak boýunça bäsleşik geçirilipdir. Şeýlelikde, gurbagalar towsaklaşyp, pellehana tarap hereket edip ugrapdyrlar. Bäsleşigi tomaşa etmäge gelen beýleki haýwanlar bolsa, gurbagalaryň hiç haýsysy depä çykyp bilmez diýip pikir edýärmişler. Şonuň üçin olar gyrada duran ýerlerinden gykylyklaşyp: «Pellehana ýetip bilmersiňiz. Biderek kösenmäň!» diýip gygyrýarmyşlar. Tomaşaçylaryň ruhdan düşüriji sözlerini eşidýän gurbagalar bolsa, bir-birden ejizläp, bäsleşmegi bes edýärmişler. Emma gurbagalaryň biri welin, gözi … Continue reading Gurbaga