«Seniň ýaly musulman bolandan bolmanyň gowy»

Beýazidi-Bestamynyň döwründe bir sopy ynanç-ygtykady bolmadyk birine morta bir zat aýdyp goýberýär:– Eý, gel, senem musulman bol! Şeýtseň, dowzahdan halas bolarsyň!Şonda ýaňky ynançsyz adam oňa şeýle bir zat diýýär welin, sopy edil üstünden gaýnag suw guýlan ýaly bolýar:– Gowy zady maslahat berýäň, ýöne Beýazid ýaly musulman bolmag-a elimden gelmeýär. Seniň ýaly musulman bolandan bolmanyň gowy. Seni gören adamyň musulmançylyga bolan söýgüsi kemelýär. Serwerimiz Muhammed aleýhyssalatu … Continue reading «Seniň ýaly musulman bolandan bolmanyň gowy»