«Seniň ýaly musulman bolandan bolmanyň gowy»

Beýazidi-Bestamynyň döwründe bir sopy ynanç-ygtykady bolmadyk birine morta bir zat aýdyp goýberýär:– Eý, gel, senem musulman bol! Şeýtseň, dowzahdan halas bolarsyň!Şonda ýaňky ynançsyz adam oňa şeýle bir zat diýýär welin, sopy edil üstünden gaýnag suw guýlan ýaly bolýar:– Gowy zady maslahat berýäň, ýöne Beýazid ýaly musulman bolmag-a elimden gelmeýär. Seniň ýaly musulman bolandan bolmanyň gowy. Seni gören adamyň musulmançylyga bolan söýgüsi kemelýär. Serwerimiz Muhammed aleýhyssalatu … Continue reading «Seniň ýaly musulman bolandan bolmanyň gowy»

«Ýarganatyň ýüzi ýok»

Gadym zamanlar guşlar bilen haýwanlaryň arasynda uruş döränmiş. Ep-esli wagt dowam eden bu uruşda takyk ýeňiji çykmanmyş. Şonda iki tarapyň hem hasiýetlerini özünde jemleýän ýarganat bularyň hiç biriniň tarapyny tutmanmyş. Guşlar oňa: «Gel, biziň tarapymyza geç» diýseler-ä, ol: «Men haýwan» diýýärmiş, haçanda haýwanlar ýanyna gelip, onuň öz taraplaryna geçmegini islänlerinde bolsa, özüniň guşdugyny aýdýarmyş.Wagtyň geçmegi bilen guşlar bilen haýwanlaryň arasynda ýaraşyk yglan edilýär. Uruş tamam … Continue reading «Ýarganatyň ýüzi ýok»

Hasan BASRY

Ebu Amr adamlara Kurandan ders berýär eken. Bir gün onuň kalbyny erbet pikir gaplap alypdyr. Şol pursadyň özünde-de Kuran hakydasyny terk edip, onuň bir harpyny hem ýadyna salyp bilmändir.Ebu Amryň içine ot düşüp, hiç ýerde janyna aram tapmandyr. Hasan Basrynyň huzuryna baryp, aglap-eňräp, başyna düşen ýagdaýy gürrüň beripdir. Ol:— Ussadym! Şeýle ahwala uçradym ki, Kuran dolulygyna hakydamdam çykdy — diýipdir.Onuň aýdanlaryny eşidip, kalby syzlan Hasan … Continue reading Hasan BASRY

Gan içýän garpyz

…Bir obanyň adamlary garpyzy gan içýan wagşy jandardyr öýdýärmiş. Olaryň pikirine görä, garpyzyň içiniň çym-gyzyl bolmagy hem şondanmyş. Bir gün şol oba del adam gelýär. Görse, atyzlarda garpyzlar leýis bolup ýatyrmyş. Hiç kim ellemeýärmiş. Gelmişek derrew bar zadyň anygyna ýetip, adamlaryň bolup ýörşüne ýüregi awaýar. Onsoň obanyň adamlaryna garpyzyň gorkar ýaly zat däldigini düşündirmegiň kül-külüne düşýär. Şunlukda, ol adamlary garpyzly atyzyň gyrasyna çagyrýar. Halaýyk atyzyň … Continue reading Gan içýän garpyz

KAGYZ

Günlerde bir gün mugallym sapakda okuwçylara bir täsin sorag berjekdigini aýdypdyr. Eline kagyz alyp, okuwçylara görkezipdir.– Siz şu ýerde näme görýärsiňiz? – diýip, mugallym olardan sorapdyr.– Nokat belgisini – diýip, okuwçylaryň biri jogap berýär. Beýlekiler hem bu okuwçy bilen ylalaşypdyrlar, ony goldapdyrlar. – Oňatja syn ediň! – diýip, mugallym ýene okuwçylaryň ünsüni çekipdir. Emma hernäçe seretseler hem, okuwçylar nokat belgisinden başga zady görüp bilmändirler. Şonda mugallym: – … Continue reading KAGYZ

«Janymy hem bererdim»

Günlerde bir gün bir jöhit Möwlana hezretleriniň ýanyna gelip: «Şemsi gördüm» diýýär (Şemsi-Tebriziniň gelýänini aýdýar). Şonda Möwlana hezretleri oňa köýnegini çykaryp berýär. Jöhit içýakgyç gülüp: «Ýalan sözledim» diýýär. Möwlana hezretleri bolsa «Ýalan sözläniňi bilýän. Ýöne bu sözüň ýalanyna köýnegimi berdim. Dogrusyna janymy hem bererdim» diýýär. * * *Rebbimiz Şemzi-Tebrizi hem däl, Möwlana-da. Şemsiň, Möwlananyň söýgüsi, merhemeti Onuň merhemetiniň, söýgüsiniň ýanynda hiç bolup galýar. Inşalla, Alla … Continue reading «Janymy hem bererdim»

Edep

Sehl bin Abdulla Tusteri hezretleriniň Basrada ýaşan döwürleri bir müddet eliniň barmagy daňyly gezýär. Munuň sebäbini soranlarynda, ol diňe «barmagym agyrýar» diýip oňaýýan eken. Oňa şol sowal bilen ýüzlenen biriniň Müsüre ýoly düşýär. Şonda ol Tusteri hezretleriniň halypasy Zunnuni-Mysrynyň zyýaratyna barýar. Görse, onuň hem edil şol barmagy daňyly diýýär. Muňa geň galyp, ondan hem sebäbini soraýar. Ol hem «barmagym agyrýar» diýip jogap berýär. Şondan soň … Continue reading Edep