«Ýarganatyň ýüzi ýok»

Gadym zamanlar guşlar bilen haýwanlaryň arasynda uruş döränmiş. Ep-esli wagt dowam eden bu uruşda takyk ýeňiji çykmanmyş. Şonda iki tarapyň hem hasiýetlerini özünde jemleýän ýarganat bularyň hiç biriniň tarapyny tutmanmyş. Guşlar oňa: «Gel, biziň tarapymyza geç» diýseler-ä, ol: «Men haýwan» diýýärmiş, haçanda haýwanlar ýanyna gelip, onuň öz taraplaryna geçmegini islänlerinde bolsa, özüniň guşdugyny aýdýarmyş.Wagtyň geçmegi bilen guşlar bilen haýwanlaryň arasynda ýaraşyk yglan edilýär. Uruş tamam … Continue reading «Ýarganatyň ýüzi ýok»