PARAHATLYGYŇ SURATY

Günlerde bir gün halky tarapyndan halanýan bir korol suratkeşleriň arasynda parahatlygyň suratyny iň owadan şekilde kim çekip bilse, şoňa ullakan baýrak berjekdigini yglan edýär. Ýaryşa iňňän köp suratkeş gatnaşýar. Telim günläp işlenýär, owadandan owadan suratlar çekilýär. Netijede, herkim öz çeken suratyny köşge tabşyrýar.Suratlara göz aýlap çykan korol olaryň ikisini diýseň halaýar.Suratlaryň birinde asuda köl şekillendirilipdir. Köl edil aýna ýaly dury, töweregini gurşap oturan daglaryň suratyny … Continue reading PARAHATLYGYŇ SURATY

UMYTDAN DÜŞMEZLIK

Gurbagalar üýşüp tokaýyň jümmişine sary gezelenje çykypdylar. Birdenkä olaryň ikisi çuňrajyk çukura gaçýar. Beýleki gurbagalar şolbada çukuryň erňegine üýşmezmi?! Hersi öz ýanyndan çukury synlaýar-da, gurbaga böküp çykardan ony çuňrak görýär.Soňra ýokardakylardan biri aşakdaky dostlaryna seslendi:– Wah, görgüsiýaman dostlarym! Ahwalyňyz ýüregimi para-para edýär, edil gyýym-gyýym şu wagt. Ýöne nädeli? Sizi halas etmek üçin elimizden gelýän zat ýok. Sizem biderek ýere özüňizi horlamaň. Bir gurbaga bu çukurdan … Continue reading UMYTDAN DÜŞMEZLIK

GARGA BILEN KÜÝZE

Guraklyk höküm sürýärdi. Dili damagyna ýelmeşen garga suw gözläp, esli ýol aşypdy, özem diýseň surnugypdy. Suwsuzlykdan ýaňa aňkasy aşyp, başy aýlanyp ugranda, gözi ullakan küýzä kaklyşdy. Pessäýlap, siňe seretse, düýbünde birneme suw bardy.“Gowudygyny! Köp şükür, gutuldym. Näme bolsa, suw-a tapyldy!” diýip, begenjinden pelpelläp ugranda, inçe-uzyn boýunly bu küýzäniň düýbündäki suwy içmegiň özi üçin aňsat bolmajakdygyny aňdy:– Haý, içigar! Men nädip, şu gysgajyk çüňküm bilen o … Continue reading GARGA BILEN KÜÝZE

HAÝSYSY AGRAMLYRAK

Marokkada kino surata düşürip ýören bir toparyň rejissýory Marakeş Beginden onuň kaşaň köşgüniň howlusynda filmiň bir sahnasyny surata düşürmäge ejaza bermegini soraýar. Beg bada-bat ylalaşýar-da:– Baş üstüne! – diýip, göwünjeň rugsat berýär.Ýöne rejissýor kino enjamlaryny howla salmak üçin howludaky asyr bilen ýaşytdaş igde agaçlarynyň birini kesmeli boljakdygyny aýdanda, Marakeş Begi:– Aýdýanyň näme! Ondan şu diwary ýykanymyz gowy – diýip, çürt-kesik garşy çykýar.Rejissýoram:– Beý diýýäňiz welin, … Continue reading HAÝSYSY AGRAMLYRAK

Süňk

Bir gezek Möwlana Jelaleddin hezretleri özüniň çelebileri bilen baglyga gezelenç etmäge çykýar. Şonda birnäçe itiň basalaşyp oýnaşyp ýörşüni gören talyplaryň biri: Görä bulary, doganlygyň hakyt janly nusgasy-da! Käşge, ynsanlar bulardan ybrat alsady – diýýär. Şonda Möwlana hezretleri ýylgyryp: Bularyň öňüne bir bölek süňk okla bakaly, gözüň näme görýä?! – diýýär. Continue reading Süňk

Hakyň tarapynda bolmak

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda raýatlyk urşunyň başlan ýyly prezident Linkoln Waşingtondaky uly kiliseleriň birine barýar. Kilisäniň ruhanysy çynlakaý äheňde prezidente şeýle diýip ýüzlenýär: «Jenap prezident! Bu kyn göreşde Allanyň biziň tarapymyzda bolmagyny diläp doga edeliň!». Şonda hökümet baştutany agraslyk bilen şeýle diýýär: «Allatagalanyň hakyň tarapyndadygyna hiç hili şübhäm ýok. Esasy zat, meniň we milletimiň Hakyň tarapyndadygy ýa-da däldigi. Ine, men şunuň aladasyny edýärin we gije-gündiz şony … Continue reading Hakyň tarapynda bolmak

YHSANYŇ DÜRLI ÝOLLARY

Bir gün baýlygy köpem bolsa özi juda husyt bir tüçjar etrap ruhanysynyň ýanyna baryp: – Näme üçin meni hemmeler ýigrenýärkä? – diýip soraýar. – Aslynda, men ölenimden soň ähli zadymy haýyr-yhsan fondlaryna goýup gitjek ahyry. Munam hemmeler bilýär özem. Ruhany birsalym pikirlenip durýar-da syrnyhdan soraýar: – Sen doňuz bilen sygyryň kyssasyny bilýärmiň? – Ýok – diýip jogap berýär gysyk tüçjar. – Oňňaly bolsa, menden eşit … Continue reading YHSANYŇ DÜRLI ÝOLLARY