UMYT KYSSALARY…

Käriniň ussady Müşderileriniň sargytlaryny ýetişdirjek bolup, öňem gyssagy özüne ýetik fabrikde önümçilik togtady. Çünki kiçijek hem bolsa, örän möhüm bir enjam bozulypdy. Şol bolmasa, hiç kim işläp bilenokdy.Fabrigiň müdiri enjamy bejertmek üçin şäherden ökde inžener getirdi. Inžener enjamy ünsli barlandan soňra kemçiliginiň nämedigine derrew düşündi. Nurbatlaryň biri gowşan eken. Inžener nurbaty gaýym berkitdi. Enjam täzeden işläp başlady.Inženere eden işiniň muzdy tölenmeli bolanda, ol hiç hili … Continue reading UMYT KYSSALARY…