Wepadarlyk

 1912-nji ýylyň aprel aýynyň 15-i gijesidi. Deňsiz-taýsyz hasaplanýan ajaýyp «Titanik» ýüzlerçe ýolagçylary bilen ummanda ilkinji syýahatyny başdan geçirýärdi. Hiç haçan gark bolmaz diýilýän bu gäminiň ýolagçylarynyň aglabasy birkemsiz bezenen baýlardy. Olar syýahat edýän ülkelerini görmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýardylar. Şagalaňa serini aldyran ýolagçylar garaşylmadyk eýmenç bir sese aýňaldylar. Gök gümmürdisine meňzeş bu ses ähli kişini howsala saldy. Ýolagçylar az salymdan hemme zada göz ýetirdi. Atlantik ummanynda … Continue reading Wepadarlyk