Dünýe maly

          Bir wagtlar ylymdan ýüki ýetik beýik alym bolupdyr. Alym medresesinde talyplara ders bermekden başga wagt söwda bilenem meşgullanýan eken. Ol täjirleriň üsti bilen uzak ülkelere kerwen ýollaýan eken.           Günleriň birinde ussat talyplara sapak berip otyrka, bir adam gelip, oňa şeýle diýýär: – Tagsyrym! Bize seniň harydyňy getirýän gäminiň gark bolandygy barada habar geldi. Gynansak-da, harytlary gämiden alyp bilmändirler. Alym birbada sapagy togtadýar. Şol … Continue reading Dünýe maly