DÜRDÄNELER

“Başyňdan inen bela dostlaryň sanyny nola çenli düşürer”. Wilýam Şekspir *** “Has gowy gowunyň duşmanydyr”. Wilýam Şekspir *** “Mätäç bolmadyk adamlaryň dosty bardyr”. Wilýam Şekspir *** “Ak ýürekli bol, ýöne zynhar suwjuk bolma”. Wilýam Şekspir *** “Durmuş geçip barýan kölegedir”. Wilýam Şekspir *** “Gör nähili garypdyr, sabry bolmadyklar”. Wilýam Şekspir *** Continue reading DÜRDÄNELER