Garyplyk

Dünýä belli brendler üçin geýim öndürýän kompaniýalaryň birinde işlän döwrümde satylmadyk geýimleriň zibil gutusyna taşlanýandygyny görüp geň galdym. Başlygyň ýanyna baryp: – Bulary zibile taşlanymyzdan garyp-gasarlara paýlasak gowy dälmi? – diýip soradym. Başlyk maňa şeýle jogap berdi: – Biziň önümlerimizi diňe baýlar satyn alyp bilýär. Eger bu geýimleri garyp-pukaralaryň egninde görseler, olar halamaz. Onsoň, brendimiziň gymmaty gaçar we biz zyýana galarys. Şol gün bir zada … Continue reading Garyplyk