Endiklerimiz

Bir danadan şägirtleri sorapdyr:  – Adamlar näme üçin ýaramaz endikleri çalt öwrenip, ýagşy endikleri kynlyk bilen öwrenýär. Adama ýagşy endiklerini uzak möhletleýin dowam etdirmeklik näme üçin kyn düşýär? Dana olara: – Ýeri bolýar-da, onda menem size bir sowal bereýin. Eger abat tohumy alaga-da Günüň aşagynda goýsaň, ýaramaz tohumy hem topraga gömseň, näme bolar öýdýärsiňiz? – diýipdir. – Abat tohum Günüň astynda gurar. Ýaramaz tohum bolsa, … Continue reading Endiklerimiz