Ägä bol!

Ägä bolmak. Adam nämeden ägä bolmalydygyny bilmeli. Nämeden ägä bolmalydygyny bilmän ýaşalan durmuşdan müň öwra ägä bolmak gerek. Iň bolmanda, haýwanam sähel bir howatyrly ýagdaýy syzdygy derrew ägäli bolmak bilendir. Adamyň ine käte haýwança-da bolup bilmeýän ýeri bolýar. Ägäligini elden berip, beýik ynsanlyk mertebesini ýere çalýan pursatlary bolýar. Ynsan ägäligini elden berdigi, agalygyny öňe sürüp başlaýar. Onsoň, ol haýwança-da bolup bilenok. Sebäbi ynsanyň mutlak howpsuzlygy … Continue reading Ägä bol!