AKYL

Adama aň derejesine görä söz aýdylmaly. (Sagdy) * * * Akylly adam duşmanyndan hem sapak almagy başarýar. (Kalidasa) * * * Özgäniň bilimi bilen bilimli bolup bolýar. Emma diňe öz akylyň bilen akylly bolup bolýar. (Monten) * * * Akylyň düzüw däl bolsa, ýiti bolanda näme?! Sagadyň işleýänligi däl-de, dürs işleýänligi möhümdir. (Anonim) Continue reading AKYL