Aldamak

Hemmäni bir gezek, käbir adamy bolsa elmydama-da aldap bolar. Emma hemmäni elmydama aldap bolmaz. (Awraam Linkoln) * * * Aldanmak islemeýän bolsaň, adamzadyň tejribesinde bar bolan zady terk edip, ýok bolan zada ymtylma. (Nowşirwan Adyl) * * * Adamlary aldatmak, olary güldürmekden has aňsatdyr. (Molýer) * * * Hemişe şu ýörelgä ten berip ýaşadym: adamzada ýagşylyk etmek üçin aldawa baş goşmaklyk hiç haçan oňluga eltmeýär. … Continue reading Aldamak