Ýeňşe tarap

Bu söweşden soň seljuklar Horasanda ýurt tutundylar. Çagry beg Merwe, Togrul beg Nişapura, Musa Ýagbu bolsa Sarahsa ýerleşip, täze döräp barýan döwleti dolandyryp başladylar. Bu wakanyň üstünden iki ýyl geçdi. Şol döwrüň içinde Alp Arslan ähli söweş tilsimlerini öwrenip, güýçli, çeýe, edermen ýigit bolup ýetişdi. Horasany ýurt edinen seljuklaryň üstüne başga bir howp abanýardy. Gaznaly döwletiniň soltany Soltan Mesut seljuklaryň üstüne goşun sürmegiň kül-külüne düşipdi. … Continue reading Ýeňşe tarap